Yükleniyor... Lütfen Bekleyin...

Kişisel Verileri Koruma

Kişisel Verileri Koruma

Hedef Kitle: NOKTA KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler.

Hazırlayan: NOKTA KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: NOKTA KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. tarafından onaylanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ                                                                                                                                                                                                         

1. 1. Amaç                                                                                                                                                                                      

1.2. Kapsam                                                                                                                                                                                       

1.3. Dayanak                                                                                                                                                                                      

1.4. Tanımlar                                                                                                                                                                                      

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI                                                                                                                               

2. 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması                                                                                                                             

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması                                                                                                                                    

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi                                                                                       

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ                                                                                                                                              

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun işlenmesi                                                                                                                           

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları                                                                                                                                        

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi                                                                                                                           

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması                                                                                                                                               

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması                                                                                                                                                               

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ                                                                                                                                   

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER                                                                                         

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI                                                                                                                               

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI                                                                            

7. 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklan                                                                                                                                              

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması                                                                                                                                  

7.3. Kor mas Elektrik 'in Başvurulara Cevap Vermesi                                                                                                                       

7.4. Kişisel Veri Sahihinin Başvurusunun Reddedilmesi                                                                                                                    

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kuruluna Şikâyette Bulunma Hakkı                                                                                            

8. YÜRÜTME                                                                                                                                                                                               

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI                                                                                                                                                                         

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler                                                                                                                                               

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar                                                                                                                            

EK 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan                                                                                                   

 

 

NOKTA KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

1. GİRİŞ

NOKTA KIRTASİYE yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına Önem vermekte olup iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. NOKTA KIRTASİYE Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının NOKTA KIRTASİYE organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. NOKTA KIRTASİYE bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

  1. Amaç

Bu Politikanın amacı. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, NOKTA KIRTASİYE organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. NOKTA KIRTASİYE kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2. Kapsam

Politika, NOKTA KIRTASİYE iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3. Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kânunu ve diğer ilgili mevzuattan ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile NOKTA KIRTASİYE uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4. Tanımlar

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri NOKTA KIRTASİYE tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, dini, | mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 1 ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme j işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği | kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

  1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

NOKTA KIRTASİYE, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. NOKTA KIRTASİYE, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alman önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

NOKTA KIRTASİYE, kişisel verilerim hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve haklan kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, NOKTA KIRTASİYE gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksikler ve eğitimlerin sonucu NOKTA KIRTASİYE yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişiklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

  1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

ii. Kişisel Verilerin Güncel ve doğru ve Olmasını Sağlama

İşlenen kişisel verileri güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ayrıca plan ve programlı çalışılmaktadır.

iii. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir.

iv. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta; belirlenen amaçlara bağlı ve amaçla sınırlı şekilde işlenmektedir.

v. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan asgari süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

ii. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

A. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi

Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

B. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 

C. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veya sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

D. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

NOKTA KIRTASİYE hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

E. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilini Alenileştirmesi

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel verilen alenileştirme amacıyla sınıflı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

F. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme

Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

G. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, NOKTA KIRTASİYE meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 

  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

NOKTA KIRTASİYE özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politikamda belirlenen ilkelere uygun, Kurul'un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler

i.  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen en hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

ii. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

NOKTA KIRTASİYE, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu haklan konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politikadaki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

NOKTA KIRTASİYE, kişisel veri işleme amaçlan doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. NOKTA KIRTASİYE aktarma işlemlerim, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

 

 

i. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

A. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

B. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

C. NOKTA KIRTASİYE’ nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

D. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,

E. NOKTA KIRTASİYE’ nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

F. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla NOKTA KIRTASİYE meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,

G. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

 

ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika ’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

A. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

B. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

 

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

NOKTA KIRTASİYE  yönetim ve idari işler, muhasebe, satın alma ve sevkiyat satış iş süreçlerinde çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçi, diğer-iş ortağı / çözüm ortağı, şirket yetkilisinden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine göre işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://www.noktakirtasiye.com/ adresinden NOKTA KIRTASİYE ’in alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçlan kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat Uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, avukatlar, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere veri aktarımı söz konusu değildir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

NOKTA KIRTASİYE, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, NOKTA KIRTASİYE bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

NOKTA KIRTASİYE, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. NOKTA KIRTASİYE, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Haklan

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan İşlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

vii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle NOKTA KIRTASİYE’ ya iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, NOKTA KIRTASİYE’ ya başvurabilir.

  1. NOKTA KIRTASİYE’ nın Başvurulara Cevap Vermesi

NOKTA KIRTASİYE, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde NOKTA KIRTASİYE’ ya iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

NOKTA KIRTASİYE, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

i. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

ii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

v. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

vi. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

vii. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

viii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

ix. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

x. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

xi. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

 

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; NOKTA KIRTASİYE’ nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  1. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

NOKTA KIRTASİYE, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. NOKTA KIRTASİYE, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8. YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüklüye konulmuştur. Politika ’nın teknik yürütümü “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7) “Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” (Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.

 

Kanun ve Politika’ nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden NOKTA KIRTASİYE Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika ‘da meydana gelecek değişiklikler NOKTA KIRTASİYE’ nın internet sitesinde yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

 

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni

Ek 7- Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi

Ek 8- Çalışan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Muvafakat namesi

Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 11- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

VERİ KATEGORİLERİ

KİŞİSEL VERİ

 

 

 

 

 

 

Kimlik

Adı, Soyadı

Anne-Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

T.C. Kimlik No

Geçici T.C. Kimlik Numarası

Cinsiyet Bilgisi

T.C. Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

 

 

İletişim

Adres                         

E Posta Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Telefon No

Konum

Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.

 

 

Özlük

Bordro Bilgileri

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

Özgeçmiş Bilgileri

 

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

 

 

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Giriş-Çıkış Bilgileri

Sipariş Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera Kayıtları

Finans

Bilanço Bilgileri

Finansal Performans Bilgileri

Kredi ve Risk Bilgileri

Finans

Malvarlığı Bilgileri                             

Banka Hesap Numarası                     

IBAN Numarası

 

 

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

Gidilen Kurslar                        

Meslek İçi Eğitim Bilgileri      

Sertifikalar                                                                            

Transkript Bilgileri

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

 

 

 

 

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler       

Kan Grubu Bilgisi      

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri   

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları         

Test Sonuçlan 

Muayene Verileri       

Reçete Bilgileri           

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler                         

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

İmza

Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

 

Araç Bilgileri

Araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri.

 

 

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi   

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi    

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Talep / Şikâyetlerin Takibi                 

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini                

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi   

Ücret Politikasının Yürütülmesi                     

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini       

Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri  

 

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi        

 

 

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması

 

Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi

 

EK 3 -Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan

 

NOKTA KIRTASİYE Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak çalışan adayı, çalışan, hissedar, ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, veli vasi temsilci ve ziyaretçinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir;

 

Veri Aktanım Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

 

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

NOKTA KIRTASİYE faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

 

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

 

 

Hissedarlar

NOKTA KIRTASİYE ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler

NOKTA KIRTASİYE’ nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması,

Yürütümü ve denetimi

Amacıyla sınırlı

 

İş Ortakları

NOKTA KIRTASİYE nın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar

İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı

 

Tedarikçi

NOKTA KIRTASİYE' ye veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

NOKTA KIRTASİYE' nin dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine göre NOKTA KIRTASİYE’ den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

 

Özel Sigorta Şirketleri

Özel sağlık, emeklilik. BES uygulamaları

Özel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı

Danışmanlar  

Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

Danışmanlık Sözleşmesi ile sınırlı

Denetçiler

İlgili mevzuat uyanınca denetim yetkisine sahip denetçiler

Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları

Hizmet alınan, iş birliği yapılan kuruluşlar

Sözleşmeli hizmet alınan, iş birliği yapılan kuruluşlar

Sözleşme ve iş birliği protokol esasları ile sınırlı

Yönetim Kurulu Üyeleri Firmamızın

Yönetim Kurulu Üyeleri

Firmanın Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

 

 

 

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren kurum veya kuruluşlar

Yürüttükleri faaliyet alanlarına giren konular ile ilgili sınırlı

 

 

 

 

İlgili Dökümanlar: